Skip top navigation

Tương lai của Clipper đã đến!

Giờ quý vị có thể dùng điện thoại để trả tiền vé bằng Apple Pay và Google Pay.

Ứng dụng Clipper cho phép quý vị quản lý trương mục của quý vị qua điện thoại và cung cấp những công cụ hoạch định chuyến đi để việc đi lại của quý vị ngày càng dễ dàng. Quý vị có thể tải ứng dụng này trên iPhone và phần lớn các điện thoại dùng Android.

Quý vị có quyền lựa chọn — giữ thẻ Clipper nhựa hoặc trả tiền bằng điện thoại. Hãy tìm hiểu thêm về Clipper trên điện thoại tại trang clippercard.com/pay-with-phone.

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục cải tiến Clipper để trở thành một hệ thống mang đến nhiều tính năng và khả năng uyển chuyển như:

  • Khả năng kết hợp với những tổ chức cung cấp phương tiện chuyên chở khác, như chuyên chở người khuyết tật
  • Quản lý tất cả mọi việc sử dụng Clipper của toàn thể gia đình quý vị ở một nơi thuận tiện
  • Cho phép sử dụng nhiều cách trả tiền và khả năng chuyển tiền trong trương mục

Tuy các cơ quan chuyên chở tự quy định giá vé cho từng cơ quan, hệ thống Clipper mới sẽ giúp việc thay đổi giá vé xe dễ dàng hơn và có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi giá vé đặc biệt cho khách hàng.

 

Chương Trình Tham Gia của Công Chúng vào Tương Lai của Clipper:

Quý vị có thể tiếp tục chia sẻ những điều mình muốn về tương lai của Clipper qua điện thư feedback@futureofclipper.com hoặc thư thoại theo số 415-778-6680.

Lấy thông tin về những nỗ lực tham gia của công chúng trước đây:

 

 

Giới thiệu về Clipper

Clipper là hệ thống trả tiền vé vận chuyển cho Vùng Vịnh San Francisco. Khai trương vào năm 2006 (với tên gọi là TransLink), hệ thống hiện nay có hơn 2 triệu thẻ đang thông hành và được sử dụng trung bình cho khoảng 800,000 chuyến đi một ngày trong tuần. Clipper được tất cả các dịch vụ vận chuyển Vùng Vịnh chấp nhận. Ủy ban Giao thông Đô thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) – cơ quan lập kế hoạch, điều phối và tài trợ giao thông Vùng Vịnh – điều khiển hoạt động của Clipper với sự hợp tác của các cơ quan vận chuyển trong khu vực.

Chính sách về sự Riêng tư

Địa điểm mạng này được sở hữu và vận hành bởi MIG Townsquare thay mặt cho MTC. Sự riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với MTC và các đối tác của họ. Để có thêm thông tin, xin xem lại Chính sách về sự Riêng tư của MIG Townsquare và tham khảo toàn bộ Chính sách về sự Riêng tư của Chương trình Clipper. MIG Townsquare chịu trách nhiệm về việc thực hành chính sách của riêng họ.